Home » TIR » Statut

Statut

Statut
Stowarzyszenia Tczewska Inicjatywa Rowerowa

Rozdział I.
Postanowienia ogólne


§ 
1

Stowarzyszenie nosi nazwę Tczewska Inicjatywa Rowerowa i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 § 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tczew.

 § 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Tczew i województwa pomorskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 § 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 § 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 § 7

Stowarzyszenie może używać skrótu swojej nazwy i jest nią „TIR”, pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy:

 1. Działanie na rzecz budowy i rozwoju dobrej, bezpiecznej i zintegrowanej z systemem

komunikacyjnym miasta, infrastruktury rowerowej oraz upowszechnianie najlepszych praktyk i doświadczeń w tym zakresie.

 1. Poprawa warunków przemieszczania się rowerem po mieście i jego okolicach w szczególności poprzez rozwój infrastruktury rowerowej.
 2. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i rowerzystek na drogach.
 3. Propagowanie, edukacja oraz wychowanie w zakresie alternatywnych środków zrównoważonego transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu rowerowego.
 4. Kształtowanie kultury rowerowej oraz świadomości proekologicznej mieszkańców Tczewa.
 5. Zwiększenie dostępu mieszkańców i mieszkanek Tczewa do informacji nt. działań samorządów w zakresie polityki rowerowej.
 6. Prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej.
 7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 8. Działalność w zakresie ochrony środowiska.
 9. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

§ 9

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

 1. Działanie na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom i rowerzystkom.
 2. Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom i rowerzystkom.
 3. Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej.
 4. Monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju rowerowej infrastruktury.
 5. Monitoring istniejącego systemu dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służącym rowerzystom i rowerzystkom.
 6. Prowadzenie badań i prac projektowych odnośnie możliwego przebiegu dróg rowerowych.
 7. Działania na rzecz ograniczania i spowalniania ruchu samochodowego w mieście celem tworzenia odpowiednich warunków dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 8. Prowadzenie badań w zakresie poprawy warunków przemieszczania się rowerem po mieście i jego okolicach.
 9. Opiniowanie planów, projektów, koncepcji, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie polityki rowerowej.
 10. Opracowywanie raportów, prognoz i analiz związanych z polityką rowerową.
 11. Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego.
 12. Rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego uczestnictwa rowerzystów i rowerzystek w ruchu drogowym.
 13. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzanie działań propagujących bezpieczeństwo, promowanie rozwiązań architektonicznych w przestrzeni publicznej przyjaznej i bezpiecznej rowerzystom.
 14. Koordynowanie i prowadzenie projektów, programów, kampanii promujących rower, działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, oraz infrastruktury rowerowej.
 15. Propagowanie założeń zrównoważonego transportu: rower, komunikacja miejska, kolej oraz rozwiązania ruchu pieszego.
 16. Współpracę z organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi, posiadającymi podobne cele działania.
 17. Organizowanie akcji oraz imprez propagujących rower oraz inne ekologiczne środki transportu.
 18. Organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.
 19. Organizowanie imprez, szkoleń, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów, odczytów, konferencji, zjazdów, narad, konkursów, konsultacji społecznych, wystaw związanych z promocją i rozwojem ruchu rowerowego.
 20. Propagowanie aktywności fizycznej i innych form zdrowego stylu życia.
 21. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej związanych z celami Stowarzyszenia (wydawnictwa papierowe i internetowe).
 22. Współpracę z mediami.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia


§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honrowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania i wieku, która złoży pisemną deklarację.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W przypadku osoby w wieku poniżej 18 roku życia do uzyskania członkostwa wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Członek w wieku poniżej 16 roku życia nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, w której określi się rodzaj i sposób świadczonej pomocy, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wnosi szczególny wkład w rozwój ruchu rowerowego i stowarzyszenia TIR.
 7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia,
 3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
 5. regularnego opłacania składek.

 

§ 14

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   – z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 (sześć) miesięcy,
   – z powodu naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
   – z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego.
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia


§ 
16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można jednorazowo powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 § 19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie, porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, za pośrednictwem poczty elektronicznej tych członków, którzy podali Zarządowi swój adres e-mail oraz wyrazili zgodę otrzymywania zawiadomień o Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listami poleconymi pozostałych członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian Statutu.
 3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 5. Powierzanie funkcji Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika członkom Zarządu.
 6. Udzielanie Zarządowi absolutorium.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 11. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz terminu jej zapłaty.
 12. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 22

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Powierzenie funkcji prezesa, wiceprezesa i skarbnika członkom Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Przy podejmowaniu uchwał w razie równej liczby głosów głos prezesa jest rozstrzygający.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Do udziału w pracach i posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby spoza Zarządu, w tym nie będące członkami Stowarzyszenia, z głosem doradczym.
 7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego który, kieruje jej pracami.
 3. Wyboru przewodniczącego dokonuje Komisja na pierwszym posiedzeniu, przy czym w trakcie trwania kadencji członków Komisji może nastąpić zmiana przewodniczącego Komisji.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli pod względem legalności, celowości, rzetelności działań Stowarzyszenia. Komisja w celu wykonywania swych działań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.


Rozdział V.
Sposób reprezentacji

 § 26

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uprawniony jest Prezes działający wspólnie z członkiem Zarządu.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.


Rozdział VI.
Majątek i gospodarka finansowa

 § 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty i inne źródła.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia działalności.
 7. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, władze oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, władze lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VII.
Komunikacja elektroniczna

 § 28

 

 1. W Stowarzyszeniu dopuszcza się korzystanie z elektronicznych środków komunikacji, w tym zwłaszcza Internetu, w szczególności w zakresie:
  1. prowadzenia strony internetowej oraz fanpage (na Facebooku) Stowarzyszenia oraz świadczenia za jej udziałem nieodpłatnych usług elektronicznych,
  2. konsultacji działań Zarządu z członkami Stowarzyszenia,
  3. przyjmowania uwag, postulatów i pomysłów członków Stowarzyszenia,
  4. składania przez członków (członków organów) Stowarzyszenia wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, a także składania wniosków do organów Stowarzyszenia,
  5. pozyskiwania i przyjmowania nowych członków,
  6. podejmowania działań na rzecz celów Stowarzyszenia oraz funkcjonowania Stowarzyszenia w cyberprzestrzeni.
 2. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może opracować regulamin dotyczący korzystania z elektronicznych środków komunikacji w obszarach wskazanych w ust. 1 powyżej. Opracowując regulamin Walne Zebranie Członków weźmie pod uwagę aktualny stan rozwoju technologii mediów elektronicznych oraz skalę ich upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd dołoży starań dla upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia znajomości i wykorzystania elektronicznych środków komunikacji.


Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe

 § 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy czym w głosowaniu wziąć udział powinna co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy czym w głosowaniu wziąć udział powinna co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.