Home » TIR » O co „walczymy”?

O co „walczymy”?

Postulaty Tczewskiej Inicjatywy Rowerowej:
1. Realizacja rekomendacji zawartych w raporcie BYPAD.
2. Stworzenie koncepcji tras rowerowych w Tczewie na bazie doświadczeń z programów PRESTO, Central Meet Bike oraz BYPAD.
a. Realna publiczna debata nt. koncepcji m.in. poprzez spotkania w przestrzeni publicznej z przedstawicielami Urzędu Miasta, Radnymi oraz projektantem koncepcji.
b. Wytyczanie pasów i kontra pasów rowerowych tam gdzie to jest zasadne, dopuszczanie ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych oraz tworzenie wydzielonych dróg rowerowych tylko tam gdzie jest to niezbędne.
3. Stworzenie standardów budowy dróg rowerowych w Tczewie, dokumentu zawierającego wytyczne jak budować drogi rowerowe w Tczewie.
4. Poprawa stanu istniejącej infrastruktury rowerowej w Tczewie m.in. poprzez realizację rekomendacji zawartych w raporcie LOT Kociewie (wymalowanie przejazdów rowerowych – znak P-11, obniżenie krawężników, uzupełnienie ubytków i dziur, uzupełnienie znaków poziomych i pionowych).
5. Realizacja Zarządzenia nr 1190/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie instalacji na terenie miasta Tczewa tabliczek informacyjnych z napisem: nie dotyczy rowerów pod znakami zakazu B-1 (zakaz ruchu), B-2 (zakaz wjazdu), B-21 (zakaz skrętu w lewo), B-22 (zakaz skrętu w prawo) oraz znakiem informacyjnym D-3 (droga jednokierunkowa).
6. Dopuszczenie ruchu rowerowego na obszarze starego miasta tam gdzie obecnie dozwolony jest tylko ruch pieszych tj. na części ul. Dąbrowskiego i dalej w kierunku ul. Krótkiej oraz ul. Mickiewicza.
7. Realizacja Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na rzec 30km/h jako standardowego limitu prędkości na terenach miejskich/obszarach zabudowanych jaką podpisał prezydent na IV Kongresie Mobilności Aktywnej w 2013r.
8. Usprawnienie działań Zespołu Rowerowego m.in. poprzez określenie zestawu kompetencji i zadań Zespołu, upublicznianie protokołów i list obecności ze spotkań, Zespół powinien spotykać się częściej niż 1 raz na kwartał.
9. Upublicznianie kwot corocznie przeznaczanych przez miasto na działania rowerowe oraz coroczne zwiększanie wydatków na politykę rowerową.
10. Budowa zadaszonego parkingu rowerowego na dworcu PKP oraz parkingów w innych istotnych miejscach dla rowerzystów.
11. Powołanie Zespołu Mobilności Rowerowej w strukturach urzędu i wydzielenie dla niego osobnego budżetu.
12. Udział Miasta Tczew w kontynuacji projektu Central Meet Bike jaki będzie realizowany w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z programu Europa Środkowa.


Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.